ഭൂകമ്പം.  (ഫോട്ടോ: IANS)

തുർക്കി അടുത്ത കാലത്തായി ആവർത്തിച്ചുള്ള ഭൂകമ്പങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. പ്രതിനിധി ചിത്രം/IANS.